Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Os jeugd hoëghede

Placeholder for 273144958 1961448840703347 2748490488650578539 n273144958 1961448840703347 2748490488650578539 n

Príns Miel d'n Twedde

Miel Clabbers

Placeholder for DSC 5761 bewerktDSC 5761 bewerkt

Dansmarietje Ieke

Ieke Reutelingsperger

Placeholder for DSC 5750 bewerktDSC 5750 bewerkt

Adjudánt Levi

Levi Jakobs

Placeholder for DSC 5769DSC 5769

Adjudánt Tim

Tim Lommen

Placeholder for DSC 5769DSC 5769

Sirremoniemeister Sem

Sem van der Coelen

Placeholder for DSC 5793 bewerktDSC 5793 bewerkt

Proclemasie

Weej, Prins Miel d'n Twedde

Beej de grasie vân de kleine Raod vân Ellef,

Príns vân alle snôtneuze vân Ârce,

Beschaeremhiër vân basisschoël de Weiert,

Ridder in de Orde vân groep 7 vân de juffe Yvonne, Lynn en Jikke,

Groëtmeister beej vriendegroep “Net ôp tiéd”,

Kommandeur in ’t belke slaon beej TCA,

Hofmeister in ’t stúnte mit mien step,

Beschaeremhiër vân alle bewoëners vân de Maasstraot,

Ridder in ’t ravotte boéte in d’n haof ôp de trampoline of mit d'n hônd,

Groëtvors in ’t voetballe beej Jo10-1.

Ân alle jônges en megjes vân Ârce: Alaaf!

Alzoë weej meine dât 't ônder ôs regering nuuëdig is um veurschrifte te gaeve ân alle kiezelstiën vân Ârce, en doon te wiëte:

Ten örste: Dât ik ôntzettend bliej bin dât de Keieschiéters d'r vör gekaoze hebbe um tóch unne Príns in ’t Ârcese Keieschiétersriék te laote regere.

Ten twedde: Dât toeval wâl bestiët! Pap waor in 1994 jeugdpríns nao ’t hoëgwater. Ik nów 28 jaor later tiédes de coronapandemie…..en dât allebei zônder unne groëte Príns nevve ôs.

Ten derde: Dât ik ’t ôntzettend fijn vind, dât beej de hôndespeulplâts allerlei dinge waere gebouwd, zoë-dât ik mit mienen hônd dao kân gaon kuite.

Ten verde: Dât ik wíns dât ze de speultuin neet ân ’t verneele bliéve. Laot we d'r same vör zörrige dât dit ’n leuke en veilige plek blief um te speule vör alle kiénder vân Ârce.

Ten viefde: Dât we nów in ’t ni-je jaor eindelik verlost waere vân corona en dât weej wer gewoën naor schoël kunne gaon mit genôg meisters en juffe.

Ten zesde: Dât ik d'r vânoét gui dât we dit jaor wer gewoën kermis hebbe ôp ’t kaerikplein. Ik bin vân meining dât dees tradisie neet verlaore meug gaon.

Ten zivvende: Dât ’t haopelik meugelik is, dât ôndanks dizzen tiéd mien hoés en dât vân mien Dansmarietje Ieke toch versierd kunne waere door de straote waorin we woëne.

Ten achste: Dât ik same mit mien Dansmarietje Ieke en mien Adjundánte Levi en Tim en sirremoniemeister Sem d'r unne leuken tiéd vân gui make.

Weej, Príns Miel d'n Twedde, haope en vertrouwe dât ôs veurschrifte trouw en prômp waere naogekômme en oétgeveurd.

Aldus gegaeve 30 jannewarie 2022,

Príns Miel d'n Twedde.

Placeholder for Onderscheiding MielOnderscheiding Miel