Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Placeholder for 273144958 1961448840703347 2748490488650578539 n273144958 1961448840703347 2748490488650578539 n

Karnevalsvereniging

de Keieschiéters Ârce prissenteert


Príns Miel (Clabbers) d'n Twedde

Dansmarietje Ieke (Reutelingsperger)

Adjudánt Levi (Jakobs)

Adjudánt Tim (Lommen)

Sirremoniemeister Sem (van der Coelen)

oétgekômme zondig 30-01-2022

Placeholder for Onderscheiding MielOnderscheiding Miel

Proklamasie

Weej, Prins Miel d'n Twedde


Beej de grasie vân de kleine Raod vân Ellef,

Príns vân alle snôtneuze vân Ârce,

Beschaeremhiër vân basisschoël de Weiert,

Ridder in de Orde vân groep 7 vân de juffe Yvonne, Lynn en Jikke,

Groëtmeister beej vriendegroep “Net ôp tiéd”,

Kommandeur in ’t belke slaon beej TCA,

Hofmeister in ’t stúnte mit mien step,

Beschaeremhiër vân alle bewoëners vân de Maasstraot,

Ridder in ’t ravotte boéte in d’n haof ôp de trampoline of mit d'n hônd,

Groëtvors in ’t voetballe beej Jo10-1.

Ân alle jônges en megjes vân Ârce: Alaaf!

Alzoë weej meine dât 't ônder ôs regering nuuëdig is um veurschrifte te gaeve ân alle kiezelstiën vân Ârce, en doon te wiëte:

Ten örste: Dât ik ôntzettend bliej bin dât de Keieschiéters d'r vör gekaoze hebbe um tóch unne Príns in ’t Ârcese Keieschiétersriék te laote regere.

Ten twedde: Dât toeval wâl bestiët! Pap waor in 1994 jeugdpríns nao ’t hoëgwater. Ik nów 28 jaor later tiédes de coronapandemie…..en dât allebei zônder unne groëte Príns nevve ôs.

Ten derde: Dât ik ’t ôntzettend fijn vind, dât beej de hôndespeulplâts allerlei dinge waere gebouwd, zoë-dât ik mit mienen hônd dao kân gaon kuite.

Ten verde: Dât ik wíns dât ze de speultuin neet ân ’t verneele bliéve. Laot we d'r same vör zörrige dât dit ’n leuke en veilige plek blief um te speule vör alle kiénder vân Ârce.

Ten viefde: Dât we nów in ’t ni-je jaor eindelik verlost waere vân corona en dât weej wer gewoën naor schoël kunne gaon mit genôg meisters en juffe.

Ten zesde: Dât ik d'r vânoét gui dât we dit jaor wer gewoën kermis hebbe ôp ’t kaerikplein. Ik bin vân meining dât dees tradisie neet verlaore meug gaon.

Ten zivvende: Dât ’t haopelik meugelik is, dât ôndanks dizzen tiéd mien hoés en dât vân mien Dansmarietje Ieke toch versierd kunne waere door de straote waorin we woëne.

Ten achste: Dât ik same mit mien Dansmarietje Ieke en mien Adjundánte Levi en Tim en sirremoniemeister Sem d'r unne leuken tiéd vân gui make.


Weej, Príns Miel d'n Twedde, haope en vertrouwe dât ôs veurschrifte trouw en prômp waere naogekômme en oétgeveurd.


Aldus gegaeve 30 jannewarie 2022,

Príns Miel d'n Twedde.

Placeholder for DSC 5761 bewerktDSC 5761 bewerkt

Foto's

 • Placeholder for DSC 5066DSC 5066
 • Placeholder for DSC 5071DSC 5071
 • Placeholder for DSC 5078DSC 5078
 • Placeholder for DSC 5080DSC 5080
 • Placeholder for DSC 5096DSC 5096
 • Placeholder for DSC 5108DSC 5108
 • Placeholder for DSC 5112DSC 5112
 • Placeholder for DSC 5118DSC 5118
 • Placeholder for DSC 5120DSC 5120
 • Placeholder for DSC 5122DSC 5122
 • Placeholder for DSC 5134DSC 5134
 • Placeholder for DSC 5150DSC 5150
 • Placeholder for DSC 5153DSC 5153
 • Placeholder for DSC 5156DSC 5156
 • Placeholder for DSC 5162DSC 5162
 • Placeholder for DSC 5167DSC 5167
 • Placeholder for DSC 5172DSC 5172
 • Placeholder for DSC 5185DSC 5185
 • Placeholder for DSC 5187DSC 5187
 • Placeholder for DSC 5188DSC 5188
 • Placeholder for DSC 5195DSC 5195
 • Placeholder for DSC 5201DSC 5201
 • Placeholder for DSC 5207DSC 5207
 • Placeholder for DSC 5211DSC 5211
 • Placeholder for DSC 5235DSC 5235
 • Placeholder for DSC 5237DSC 5237
 • Placeholder for DSC 5250DSC 5250
 • Placeholder for DSC 5268DSC 5268
 • Placeholder for DSC 5277DSC 5277
 • Placeholder for DSC 5284DSC 5284
 • Placeholder for DSC 5289DSC 5289
 • Placeholder for DSC 5295DSC 5295
 • Placeholder for DSC 5311DSC 5311
 • Placeholder for DSC 5314DSC 5314
 • Placeholder for DSC 5318DSC 5318
 • Placeholder for DSC 5336DSC 5336
 • Placeholder for DSC 5369DSC 5369
 • Placeholder for DSC 5375DSC 5375
 • Placeholder for DSC 5376DSC 5376
 • Placeholder for DSC 5387DSC 5387
 • Placeholder for DSC 5393DSC 5393
 • Placeholder for DSC 5397DSC 5397
 • Placeholder for DSC 5398DSC 5398
 • Placeholder for DSC 5401DSC 5401
 • Placeholder for DSC 5427DSC 5427
 • Placeholder for DSC 5434DSC 5434
 • Placeholder for DSC 5446DSC 5446
 • Placeholder for DSC 5451DSC 5451
 • Placeholder for DSC 5460DSC 5460
 • Placeholder for DSC 5462DSC 5462
 • Placeholder for DSC 5471DSC 5471
 • Placeholder for DSC 5476DSC 5476
 • Placeholder for DSC 5479DSC 5479
 • Placeholder for DSC 5489DSC 5489
 • Placeholder for DSC 5510DSC 5510
 • Placeholder for DSC 5521DSC 5521
 • Placeholder for DSC 5529DSC 5529
 • Placeholder for DSC 5532DSC 5532
 • Placeholder for DSC 5535DSC 5535
 • Placeholder for DSC 5538DSC 5538
 • Placeholder for DSC 5543DSC 5543
 • Placeholder for DSC 5552DSC 5552
 • Placeholder for DSC 5561DSC 5561
 • Placeholder for DSC 5569DSC 5569
 • Placeholder for DSC 5572DSC 5572
 • Placeholder for DSC 5582DSC 5582
 • Placeholder for DSC 5586DSC 5586
 • Placeholder for DSC 5600DSC 5600
 • Placeholder for DSC 5606DSC 5606
 • Placeholder for DSC 5613DSC 5613
 • Placeholder for DSC 5627DSC 5627
 • Placeholder for DSC 5630DSC 5630
 • Placeholder for DSC 5634DSC 5634
 • Placeholder for DSC 5639DSC 5639
 • Placeholder for DSC 5645DSC 5645
 • Placeholder for DSC 5653DSC 5653
 • Placeholder for DSC 5663DSC 5663
 • Placeholder for DSC 5673DSC 5673
 • Placeholder for DSC 5679DSC 5679
 • Placeholder for DSC 5687DSC 5687
 • Placeholder for DSC 5699DSC 5699
 • Placeholder for DSC 5709DSC 5709
 • Placeholder for DSC 5729 bewerktDSC 5729 bewerkt
 • Placeholder for DSC 5736DSC 5736
 • Placeholder for DSC 5739DSC 5739
 • Placeholder for DSC 5750 bewerktDSC 5750 bewerkt
 • Placeholder for DSC 5761 bewerktDSC 5761 bewerkt
 • Placeholder for DSC 5769DSC 5769
 • Placeholder for DSC 5775DSC 5775
 • Placeholder for DSC 5785DSC 5785
 • Placeholder for DSC 5793 bewerktDSC 5793 bewerkt
 • Placeholder for DSC 5809DSC 5809
 • Placeholder for DSC 5825DSC 5825
 • Placeholder for DSC 5834DSC 5834
 • Placeholder for DSC 5843DSC 5843
 • Placeholder for DSC 5844DSC 5844
 • Placeholder for DSC 5851DSC 5851
 • Placeholder for DSC 5853DSC 5853
 • Placeholder for DSC 5862DSC 5862
 • Placeholder for DSC 5867DSC 5867
 • Placeholder for DSC 5872DSC 5872
 • Placeholder for DSC 5877DSC 5877
 • Placeholder for DSC 5879DSC 5879
 • Placeholder for DSC 5882DSC 5882
 • Placeholder for DSC 5886DSC 5886
 • Placeholder for DSC 5889DSC 5889
 • Placeholder for DSC 5893DSC 5893
 • Placeholder for DSC 5897DSC 5897
 • Placeholder for DSC 5900DSC 5900
 • Placeholder for DSC 5903DSC 5903
 • Placeholder for DSC 5906DSC 5906
 • Placeholder for DSC 5910DSC 5910
 • Placeholder for DSC 5913DSC 5913
 • Placeholder for DSC 5932DSC 5932
 • Placeholder for DSC 5933DSC 5933
 • Placeholder for DSC 5941DSC 5941
 • Placeholder for DSC 5961DSC 5961
 • Placeholder for DSC 5967 bewerktDSC 5967 bewerkt
 • Placeholder for DSC 5973DSC 5973
 • Placeholder for DSC 5979DSC 5979
 • Placeholder for DSC 5980DSC 5980
 • Placeholder for DSC 5989DSC 5989
 • Placeholder for DSC 5999DSC 5999
 • Placeholder for DSC 6003DSC 6003
 • Placeholder for DSC 6010DSC 6010
 • Placeholder for DSC 6014DSC 6014
 • Placeholder for DSC 6017DSC 6017
 • Placeholder for DSC 6023DSC 6023
 • Placeholder for DSC 6028DSC 6028
 • Placeholder for DSC 6045 bewerktDSC 6045 bewerkt
 • Placeholder for DSC 6051 bewerktDSC 6051 bewerkt

filmke