Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Os hoëghede

Placeholder for IMG 0057 17ed878ccb9d603426b8f7c40617103d 2IMG 0057 17ed878ccb9d603426b8f7c40617103d 2

Tom d'n örste

Tom Imming

Placeholder for PHOTO 2023 01 08 13 45 59PHOTO 2023 01 08 13 45 59

Dansmarietje Britt

Britt Peeters

Placeholder for IMG 8484IMG 8484

Kiezelstientjes

Lees hier alles over het jeudvijftal: Príns Thei I (Kenis), Seray (Mulders), Patrick Vervoort, Sev van Dijk en Niels van Os
Laes miër

Proclemasie

Weej, Prins Tom d’n Örste,

Beej de grasie vân de Raod vân Ellef.

Prins vân Ârce, zônder die vân Lômm en Vélde.

Groëtvors in de Orde vân d'n Ârcese Kei.

Kommandeur in de Orde vân d'n Hoephap.

Beschaeremhiër vân 't zwake geslách vân de Kaetelaers oét Steyl.

Zoën vân John en Els Imming en grötse pap vân Jaxx en Liv.

Keurvors in ’t verkoeëpe vân Sjalets of vakánsiehuús in de BeNeLux.

Groëtmeister in ’t make en verkoeëpe vân mienen eige parfum.

Ridder in de Orde vân vriendegroep “de Zomergengers” en zittingsgroep “Völ Plezeer”

Gouverneur in ’t belke slaon ôp de golfbaan.

Alzoë weej in ovverwaeging genaome hebbende, dât 't dinstig is um verordeninge te treffe in 't belang vân ôs ônderdane, gelet ôp artikel ellef vân 't vastenaovesriggelemént, verordene weej en doon te wieëte,

Ten örste: Dât ik haop dât de woeëninge ôp de Dunantstraot vlot klaor zulle zien en dât die woeëninge verdeild waere ônder eige jônge en alde bewoeëners vân Ârce, zoeë-dât Ârce ok Ârce bliéve kân.

Ten twedde: Dât ik net âs Príns Bart in 1994 anderhallef jaor miene mônd heb môtte hálde. Verschil is wâl dât ik én hoeëg water én corona heb meigemâk.

Ten derde: Dât ik vân meining bin dât ’t baeter is dât de busroete verplâts wört, mâr dât ik haop dât d'r ok wört gedooch ân mínse die slaech ter bieën zien, zoeë-dât die neet mit d’n taksie naor de bus gebraoch hôvve te waere.

Ten verde: Dât ik ôntzettend bliej bin dât ôs waekbledje “De Maasdorpen” is aovergenaome en zoeë de mínse die genne kompjoéter hebbe toch ôp de högte kunne bliéve vân ’t wel en wieë in ôs prachtige daörep.

Ten viefde: Dât vörrig jaor, ôndánks de bepaerkinge door corona, tóch vör de jeugd unnen hoeëgheid is oétgerope en we zoeë ’t fieës der fieëste toch ’n bietje hebbe kunne viére.

Ten zesde: Dât ik de pagina “Arcen leeft” ôp facebook wâl ’n aanvulling vind, mâr dât ik neet kontinu hôf te wieëte waen zien kat kwiét is of waor ik ’t baeste zônnepanieële kân koeëpe.

Ten zivvende: Dât ’t ân Ârce, âs stadsdieël vân Groeët Venlo, de ieër waor um d’n Ôpstaeker te meuge ôntwaerepe. Ôs Iérelid Peter van ’t Hof haet d'r ’n karnevalleske oétveuring vân gemâk.

Ten achste: Laote we haope dât de wínter ni zô káld wört âs de zomer áfgeloeëpe jaor heit waor…..anders hálde we mit dees innerzjiepriéze nag gen géld mieër aover um same mit oow te prooste ôp de Vastenaovend.

Ten niggende: Dât ôzzen Aldewiéverdaag dit jaor vör de 55e kieër wört geörganizeerd. Ik roop via dizze waeg alle vrouwluuj vân Ârce ôp um mei te doon ân dit jubileumfieës ôp zôndig 5 fibberwarie aanstaonde.

Ten tiende: Dât ik bliej bin dât de sfeermaerte wer door kooste gaon áfgeloeëpe zomer. Nów nag wât laevende meziek ôp ’t plein wies ’n oor of 11 en alles is zoeë-âs ’t môt zien.

Ten ellefde: Dât Príns waere áltiéd unnen druuëm vân mich waor en dât ik same mit mien Dansmarietje Britt én same mit oow d'r unne fantastiese Karneval vân gui make.

Aldus gegaeve te Ârce 7 jannewarie 2023,

Príns Tom d'n Örste

Placeholder for Onderscheiding Tom IOnderscheiding Tom I