Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Os jeugd hoëghede

Placeholder for VieftalVieftal

Jeugd prins Noud I

Noud Raijer

Placeholder for NoudNoud

Dansmarietje Cato

Cato Engels

Geprisenteerd tiedes de Ouverture12-11-2023

Placeholder for CatoCato

Adjudant Duke

Duke Sanders

Placeholder for VieftalVieftal

Adjundant Joulz

Joulz Ritter

Placeholder for VieftalVieftal

Sirremonimeister Mees

Mees van Helden

Geprisenteerd tiedes de Ouverture12-11-2023

Placeholder for VieftalVieftal

Proclemasie

Weej, Prins Noud d'n Örste

Beej de grasie vân de kleine Raod vân Ellef,

Príns vân alle snôtneuze vân Ârce,

Beschaeremhieër vân basisschoeël de Weiert,

Ridder in de Orde vân groep 7 vân de juffe Sandy en Yvonne en meister Bart ,

Groeëtmeister in ’t voetballe beej DEV JO11 en beej Jông Ârce

Kommandeur in ’t ravotte ôp 't trapvéldje of in ôzze speultuin,

Beschaeremhieër vân alle bewoeëners vân de Lieëbaerig,

Hofmeister in ’t geeme ôp mien Xbox en ’t kiéke vân Joetjoép filmkes,

Ân alle jônges en megjes vân Ârce: ALAAF!

Alzoeë weej meine dât 't ônder ôs regering nuuëdig is um veurschrifte te gaeve ân alle kiezelstieën vân Ârce, en doon te wieëte:

Ten örste: Dât mien mam en mienen oeëm de alde Ârcese karnevalsliedjes nag zinge ôp de buún vind ik aerig leuk, mâr dât ze dât dit jaor doon mit kiezelstieëntjes ôp de kiénderzitting is wâl ’n super good idee.

Ten twedde: Dât ’t vör mich neet zoeëvöl oétmâk dât ’t beer zô deur wört. Mâr ik haop wâl dât de priés vân de fristi neet umhoeëg gieët, want daen vind ik namelik hieël lekker.

Ten derde: Ik bin bliej mit ôs kermis, mâr mit die priéze ôp vândaag bin ik wâl hieël gauw door mien zakgaeld hin.

Ten verde: Dât ik mit de karnevalsdaag neet in de ni-je boeëmhut beej Jông Ârce te vínde zal zien, mâr mit dees daag heej zal staon te hosse ôp de bühne.

Ten viefde: Ik vind ’t super dât Halloween zoeë oétgebreid gevierd wört, mâr vör de kiénder waor ’t wâl aerig eng.

Ten zesde: Dât ’t áftraeje dit jaor ôp dínsdig is vind ik wâl aerig jaomer, mâr ik haop dât weej d'r same unne leuke themadaag vân gaon make, mit ’t thema: Boore en Boorinne.

Ten zivvende: Ik vind ’t ’n prachtig idee dât de Karnevalsvereniging bolderkerre te lieën haet gegaeve um same mit schoeël mei te gaon doon in de kiénderôptoch.

Ten achste: Dât ik bliej bin Príns te meuge zien vân alle Kiezelstieëntjes vân Ârce en dât ik d'r unne geweldiggen tiéd vân gui make, same mit mien Dansmarietje Cato en mien Adjudánte Joulz en Duke en Sirremoniemeister Mees.

Weej, Príns Noud d’n Örste, haope en vertrouwe dât ôs veurschrifte trouw en prômp waere naogekômme en oétgeveurd.

Aldus gegaeve te Ârce, 14 jannewarie 2024,

Príns Noud d'n Örste.

Placeholder for Noud INoud I
Placeholder for Uitnodiging kinder receptieUitnodiging kinder receptie
Placeholder for Poster A2 page 001Poster A2 page 001