Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo
Placeholder for Header verenigingHeader vereniging

Karnevalsvereniging de Keieschiéters Ârce

Karnevalsvereniging "de Keieschiéters" is ôpgereech in 1950. Unne Príns Karneval waor d'r in dât jaor nag ni. Wâl woord d'r unnen ôptoch georganizeerd, daen ’s maondigs door ’t daörep trok en dínsdigs naor de kefees ân de grens, de Boétegeweste.

In 1952 woord de Raod vân Ellef ôpgereech en organizeerde de vereniging ok eur örste liedjesaovende, die al gauw oétgraöjden toet hoëgstaonde karnevalszittinge, die wies ôp d’n daag vân vândaag mit inkel en alliën plâtselikke artieste en eige karnevalsliedjes waere ôpgeluusterd. Ôp dees zitting, waorvân d'r twië gehálde waere, wört ok de ni-je Príns vân dât jaor oétgerope. D’n örste Príns vân de vereniging waor Ger Coenders in 1954. Sinds 1959 haet de vereniging ok ’n Prínsegarde, die (meistes) bestiët oét 11 dames en die aangeveurd wört door ’t Dansmarietje.

In Ârce haet de Príns gen Adjudánte. Haen zal de gánse vastenaovend beejgestaon waere door ’t Dansmarietje. Mit z’n twieë zal dit unieke duo de vastenaovend veurgaon.

Placeholder for Keieschieter fotoKeieschieter foto

Ok vör de jeugd vân Ârce is d'r ’n zitting mit ’t oétrope vân de jeugdpríns, want ok vör de Keieschiéters geldt, dât de jeugd de toekôms haet. De vereniging probeert de blage dân ok al vroeg vör de vastenaovend waerem te kriége. Alle blage vân de basisschoël kriege de káns um ’n jaor beej de vereniging “mei te dreie”. De megjes oét groep 6 meuge beej de kleine prínsegarde en de jônges meuge in groep 7 beej de Raod vân Ellef. Oét dees groepe waere ok de kleine Príns en ’t Dansmarietje gekaoze. Bijna ieder Ârces kiénd is wâl lid gewès vân de Raod vân Ellef of de Prínsegarde.

De vereniging bestiët oét leeje, leeje vân verdinste, iéreleeje, iéreleeje vân verdinste en unnen iéreveurzitter.

De karnevalsvereniging haet statute, ’n hoéshaldelik riggelemént en ’n ônderschei-jinge riggelemént. Verder is de vereniging aangeslaote beej de BCL (Bônd vân Karnevalsvereniginge in Limburg).

De organizasie vân de vereniging zuut d'r âs volligt oét (in volgorde vân belangriékheid):

  • De leejevergadering,
  • ’t Bestuur, nów bestaonde oét 8 leeje,
  • ’t dagelijks bestuur: veurzitter, sikkretaris, penningmeister en de vorst.

Ônder ’t bestuur fungeere de kemissies. Iedere kemissie haet unne veurzitter. Dees kemissieveurzitters vaörme same mit ’t bestuur de vergadering vân kemissieveurzitters; ’t belangriékste adviesorgaan vân ’t bestuur.

In dees struktuur is de Raod vân Ellef ok ’n kemissie mit âs veurzitter de vorst. De vorst haet de leiding ovver ’t gánse geüniformiërde gediëlte vân de vereniging: de Raod vân Ellef en de Prínsegarde. De vorst wört áltiéd beejgestaon door de sirremoniemeister.

De Príns wört ellik jaor gekaoze door ’t dageliks bestuur, nao ’n aanbevaeling vân de gezamelikke vergadering vân bestuur en Raod vân Ellef.

De vörnaamste inkômste vân de vereniging kômme oét de beejdrage vân de “Stichting Steunfonds Culturele Activiteiten Arcen”, de donateursaksie, de kienaovende en vân sponsore, waorônder de Klub 11 X 11.

De vereniging haet ’n eige loëds die ân de Brandemeule leet. Heerin waere de prínsewages gebouwd. De kliër, alle ándere materiale en ok ’t archief vân de vereniging leet heej ôpgeslage.