Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo
Placeholder for Klub11x11Klub11x11

Klub 11x11


11 x 11 ’n Ni-j Klub????

Jaozeker,…. ’n hiël biezôndere klub kunne we wâl stelle.

In ’n paar zinne zulle we ’t iën en ánder toeleechte ovver dees klub vân 11 x 11.

’t Is ’n klub waor iederiën (bovve de 18 jaor) lid vân kân waere.

De naam vân de klub 11 x 11 is mit zörrig gekaoze, want: De beejdrage per lid is 11 Euro in ’t jaor vör de kômmende 11 jaor.

De klub is offisjeel ôpgereech ôp d’n Ellefde vân d´n ellefde in 2019.

Waorum is dees klub opgereech en dât is NATUURLIK DE BELANGRIÉKSTE RAEJE:

Mit dit inisjatief steune we de Keieschiéters finansjeel ôp de lange termién, want ovver 11 jaor giët d’n totalen ôpbrengs vân de kontribusies vân de leeje naor de Keieschiéters. Dit is dân ter gelaegenheid vân 't 77-jaörig bestaon vân Karnevalsvereniging "de Keieschiéters" , ofwâl vör 't 7 x 11 jaörig bestaon Keieschiéters. De ôpbrengs kân dân gebroek waere vör bv. ni-je kliër vör de jeugd of vör ándere gröttere noëdzakelikke oétgaves.

Wât verwáchte we vân oow âs lid?

Middels ’n iënmaolige machtiging de goodkeuring dât we 11 jaor lang, 11 Euro per jaor áf meuge schriéve.

Verder GEN verplichtinge, dus gen ekstra vreejwilligerswaerik in bv. kemissie, waerik of klusjes.

Wât krieg-se d'r âs lid vör trug?

Biezônder gröts zien weej um te meuge melde dât ôs eige Brouwereej in Ârce, de HERTOG JAN BROUWEREEJ, dit inisjatief haet umaermd en daormei de klub haet geadopteerd. De HERTOG JAN BROUWEREEJ zal in die 11 jaor vör 3 aktiviteite, die we meuge organizere, garánt staon, zoë-dât de beejdrage vân de leeje gáns ten gunste kân kômme vör de finansjele doelstelling vân de klub vân 11 x 11.

Vânáf dees plâts nag èns ’n hiël groët “DANKJEWEL” ân de HERTOG JAN BROUWEREEJ.

Wilt ge lid wille waere, vul onderstaond formulier in en klik op 'verzenden'. Weej neeme daornao z.s.m. kontakt mit oow op.

Placeholder for Logo Club van 11x11Logo Club van 11x11

Aanmelding